پروژه ها
رستوران ایران غذا
بازگشت
این رستوران با قرار گرفتن در منطقه شرق تهران و استفاده از تجهیزات مدرن به جهت  پخت ، توانسته با طیفی از متدهای مختلف آن منطقه را سرویس کند.