پروژه ها
بیمارستان تخصصی البرز کرج
بازگشت
 بیمارستان تخصصی البرز واقع در شمال غربی  کرج با 136 تخت بستری به عنوان یکی از مراکز تشخیصی و درمانی مجهز به تجهیزات پیشرفته پزشکی در کرج در بهمن ماه 1380 افتتاح گردید. آشپزخانه این مرکز توسط شرکت پرشیا استیل به روز رسانی و صنعتی گردیده است.